Program pro školy - Díváme se jinak

Chodíte rádi bosi a dokážete vnímat svět kolem vás i se zavřenýma očima?

image

Vzdělávací obor:

Člověk a jeho svět

Tematický okruh:

Smysly

Cíl výuky:

  • Žáci si potvrdí či rozšíří své poznatky o smyslovém vnímání.
  • Dokážou pojmenovat a rozeznat všechny lidské smysly.
  • Vnímají rozdíly mezi vnímáním hmatem, čichem, sluchem, zrakem a chutí.
  • Při praktických činnostech si zafixují rozdílné smyslové vnímání.

Věková skupina:

1. stupeň základní školy / 2. stupeň základní školy

Klíčové kompetence:

Komunikativní, sociální a osobní, pracovní. Diskuse a debata celé pracovní skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co druzí lidé dělají, myslí a říkají.

Očekávané výstupy:

Žáci si uvědomují vnímání rozličných předmětů a věcí, i jiným způsobem nežli zrakem. Dokážou vnímat důležitost a propojenost různých smyslů.

Časová dotace:

120 minut

Anotace:

Program je vhodný pro žáky 1. i 2. st. ZŠ. Lektor seznámí žáky s lidskými smysly. Formou zábavných her, praktických pomůcek a pracovních listů se žáci seznámí se s vnímáním jednotlivých smyslů. Vyzkouší si rozeznávat jednotlivé předměty a věci např. prostřednictvím hmatu, čichu, sluchu … Vyzkouší si, jak se cítí nevidomý člověk a jaká úskalí ho čekají oproti vidoucím lidem. Na závěr si děti ve skupinách vyhotoví plakát, který si mohou odnést s sebou do třídy a může dále sloužit k zafixování probraných témat.